കഥ – അധികാരം ദൈവം

By Amal

ഹസ്ത രഹിത എഴുത്തുകാര ഹാ
ദൃഷ്ടി രഹിത ചിത്ര കാര ഹാ
ജിഹ്വാ രഹിത ഗായകാ ഹാ
തലച്ചോർ രഹിത രാഷ്ട്രീയക്കാരാ ഹാ
Social media രഹിത പൊതു ജനാ ഹാ
ഇതി നവ രാജ്യം വിജയിപ്പൂ താക ‘

*പുതുതായി തുടങ്ങിയ ഫാസിസ്റ്റ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏകാധിപതികൾ നടത്തിയ ദേശീയ ഗാന രചന മത്സരത്തിലേക്ക് അയച്ചു കിട്ടിയത്. എഴുതിയ ആളിന്റെ ശവം പോലും പിന്നീടാരും കണ്ടിട്ടില്ല.

അമൽ
amalartist@gmail.com

One thought on “കഥ – അധികാരം ദൈവം

  1. പറയാനുളളത് ചിമിഴിലൊതുക്കി. ചിന്തയും ഭാവനയും ഒരുമിപ്പിച്ചു. അഭിനന്ദനം.
    രവി പാലൂർ, കൊൽക്കത്ത

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s