സ്നേഹ- സംവാദങ്ങളുടെ തീരം

June 3, 4 തീയതികളിലെ  സാഹിത്യ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ കുറിപ്പുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു – Team KKS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s