2 കവിതകൾ

By വിജില ചിറപ്പാട്

കണ്ണീർമൊഴി

നീ ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോൾ
ആരും കാണാതെ
ഞാൻ വരുന്നില്ലേ
എന്നിട്ടും
നീയെന്നെ തുടച്ചുകളയുന്നു.
നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കന്നെ
ചേർത്തുവെച്ചെങ്കിൽ
ഒരു കവിതയായ് കാലപ്പെടാതിരിക്കില്ല.

പട്ടം

ഈ ചിറകുകളും മുറിഞ്ഞുവീ്ഴും
മുള്ളുകളെ
ചുംബിക്കുമ്പോൾ.
പട്ടമെന്ന പേരും
പട്ടുപോകും.

vijilagaya@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s