കവിത- കരി

By നിധിൻ.വി.എൻ

കരയിലെ,
ഏറ്റവും വലിയ മൃഗമാകണമെന്ന്
കരുതിയിട്ടില്ല.
ശരീരം അതിന്റെ ഇച്ഛകൾകൊത്ത്
വളർന്നതാണ്.

*പുരുഷയൂട്ടുകൾക്ക് നിന്നുതരാൻ
ഇഷ്ടം കൂറിയിട്ടല്ല,
ഗതികേടുകൊണ്ടാണ്.

കറുത്തിരിക്കുന്ന
വെറുമൊരു മൃഗമായതിനാലാകാം
നിന്റെ അക്കൗണ്ട്സിൽ
അസറ്റായതും,
പുരുഷാരവങ്ങൾ തിമിർക്കുന്ന
ഭാരങ്ങളിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതും,
മുറിപ്പെടുന്നതും.

വ്രണങ്ങളിൽ ചങ്ങലയുരയുന്നു.
വേദനകൊണ്ട് കാട് മറക്കുന്നു,
ആജ്ഞകൾക്കെല്ലാം
തലകുമ്പിട്ട്,എല്ലാം ശീലമാക്കുന്നു.
തളയ്ക്കപ്പെട്ട ആലിൽ
കാക്ക വന്നിരിക്കുന്നു.
നിന്റെ എച്ചിലല്ല,
അതതിന്റെ അന്നമാണ്
കൊത്തിയെടുത്തത്.
എന്നിട്ടും, ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്നു.

ഇപ്പോൾ,
തീർച്ചയുണ്ട്
ക്രൂരതയിൽ നിന്നെ ജയിക്കാനാവില്ലെന്ന്.
……….
* കരി – കറുപ്പ് ,ആന
* പുരുഷയൂട്ട് – ആനയൂട്ട്

nidhinvn51@gmail.com

2 thoughts on “കവിത- കരി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s