കവിത- പുനർജ്ജനി

രചന: ദിനീഷ് വാകയാട്

ശാന്തിമന്ത്രങ്ങൾ
പകർന്നെന്റെ ഗാന്ധി
നയിച്ചീ ജനതയെ കൊഴിഞ്ഞു
വീഴും വരെ…!

മോഹം വളർത്തി ജനത്തിൻ
ഹൃദന്തത്തിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യ മോഹം
വളർത്തീ… ഓരോ അണുവിലും…!

ജീവിതം ഹോമിച്ചെനിയ്ക്കും
നിനക്കുമായ്, ആംഗലേയക്കാർ തൻ
കെട്ടു കെട്ടിയ്ക്കുവാൻ…!
വൈവിധ്യ ജീവിതപ്പാതകൾ
തുടർന്നർദ്ധ നഗ്നനാം
ഫക്കീറായ്
ജീവിച്ചിരുന്നൊരാൾ…!

നന്മതൻ പാതകൾ മാത്രം തിരഞ്ഞൊരാൾ…!
അഹിംസയെന്നൊരു മന്ത്ര
ധ്വനിയുണർത്തിച്ചൊരാൾ..!

ഗോഡ്സേതൻ വിരൽത്തുമ്പിനാൽ
തീർന്ന മഹാപ്രഭോ
അങ്ങേയ്ക്കിതാ
പുനർജനിയ്ക്കു സമയമായ്!

ഇന്നിവിടെങ്ങും
വിരാജിയ്ക്കുന്നു
ഗോഡ്സെകൾ താണ്ഡവമാടി…
മറന്നൂ മാതാ പിതാക്കളെ
സഹോദരങ്ങളെ,
മറ്റാത്മ ബന്ധങ്ങളെ..!

മൂഢാന്ധകാരഭ്രമത്തിൽ
ശയിയ്ക്കുന്നൊരിന്ത്യയെ
യിന്നു കരകയറ്റീടുവാൻ
നിൻ ജന്മ നാളിൽ ഞാ-
നാശിച്ചു പോയ് നിൻറെ
പുനർജനിയ്ക്കായിന്നു
പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയ്…!

dineeshvakayad@gmail.com

One thought on “കവിത- പുനർജ്ജനി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s