കവിത- ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പുകൾ

By അനശ്വര കൊരട്ടിസ്വരൂപം

ഒരിക്കൽ കാലഹരണപ്പെട്ട മുറിവുകളുടെ തോട്ടത്തിൽ
നമുക്ക് മുഖാമുഖം നിൽക്കേണ്ടി വരും
വെറുപ്പുകളൂം ഈറയും മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട്
ഉടലുകളുടെ സാമൂഹിക നിയമങ്ങളുടെ
കെട്ടുപാടുകൾ മറവിയിലേക്കു കടം കൊടുത്തുകൊണ്ട്
നമ്മൾ വിറങ്ങലിച്ച മനുഷ്യരായി നില കൊള്ളും
ഞാൻ നിനക്ക് തന്നതും നീ എനിക്കു തന്നതുമായ
എല്ലാ മുറിവുകകളും കണക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തും

ശരി തെറ്റുകൾ നിർണയിക്കുന്ന അളവുകോലുകൾ
നമുക്കിടയിലെ സമവാക്യങ്ങളെ തെറ്റെന്നു വിധിക്കും
എന്റെ ഭൂതകാലത്തെ വലിയ തെറ്റുകളുടെ രേഖയുമായി
പാതാളത്തോളം താഴ്ന്ന ശവക്കല്ലറകളിലേക്ക് എന്നെ ആഴ്ത്തും
ഭൂതകാലമില്ലാത്ത പുരുഷൻ എന്ന മട്ടിൽ നിനക്ക്
സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുടെ ചിറകു ലഭിക്കും

മുറിവുകൾ എണ്ണുക കൂടി ചെയ്യൂ എന്നു ഞാൻ കേണു പറയും
മുറിവേൽക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് സ്ത്രീ എന്നു പറഞ്ഞു
അവർ തീന്മേശക്കരികിലേക്കു നിന്നെ നയിക്കും

അവിടെ ഒരു വെള്ളിത്താലത്തിൽ എന്റെ ചോരയും മാംസവും !!!
നീ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടേണ്ടവനാകുന്നു!!
എന്റെ മുറിവുകളിൽ നിന്നും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പെടേണ്ടവൻ

anaswara.k@eraminfotech.in

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s