കവിത- ഗൗരിലങ്കേഷിന്

എന്റെ ശരീരം
മാത്രമേ
നിങ്ങളെടുത്തുള്ളൂ
വാക്കുകൾ
ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്
അനീതിക്ക് നേരെ
തീ തുപ്പുന്ന
ജിഹ്വയായി
ആരവങ്ങൾക്കുനേരെ
കൂസലില്ലാതെ
നടന്നടുക്കുന്ന
ശക്തിദുർഗ്ഗയായി
മണ്ണോടു ചേർന്നടിയുന്ന
സത്യങ്ങളെ എന്നും
ജ്വലിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന
ജീവാഗ്നിയായി
ഞാനിവിടെത്തന്നെയുണ്ട്.
ഓർക്കൂ
നിങ്ങളെനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്
വെറുമൊരു
മരണമല്ല
യുഗങ്ങളോളം
നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന
അനശ്വരതയുടെ
ഗുൽമോഹർ
പൂക്കൾ തന്നെയാണ്

rejanikundara@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s