കവിത- മനുഷ്യൻ

By തസ്മിൻ ഷിഹാബ്‌

മൂന്നാം ദിനത്തിൽ
അടർന്നുവീണ കണ്ണുകൾ
പുഴുവരിച്ചടർന്ന നഖങ്ങൾ
അഞ്ചാംദിനം ചിന്തയും
ചലനവും ബുദ്ധിയും
ഉന്മത്തമാക്കിയ തലച്ചോർ
ആറാംദിനം വിശപ്പറിഞ്ഞ വയർ
കുടൽമാല ആമാശയം
ഒരോ നിമിഷവും അഴുകിപുഴുത്ത്‌
ഓരോ അണുവിലും
മുളപൊട്ടിയമൺകൂനയിൽ
തകർന്നു വീണ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ
നിറപ്പടർപ്പുകളിൽ
വടിവൊത്ത ഒരുക്കങ്ങളിൽ
മുഖ പകർച്ചകളിൽ
ലഹരികളിൽ ഉന്മത്ത ജ്വലനങ്ങളിൽ
ജീവൻ മിടിപ്പടക്കും നേരം
താനെന്തെന്നറിയാതെ
ആടിത്തിമിർത്ത അഹന്തകളിൽ
പുഴു വരിക്കുന്നു
കണ്ണടഞ്ഞ്‌ താളം നിലച്ച്‌
മൃതമായെന്നേകസ്വരത്തിൽ…
ദുസ്സഹമീ ഗന്ധം
മൂക്കുപൊത്തി
വഴിതിരിഞ്ഞോടുന്നു ലോകം!

thasminka@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s