കവിത- ഓർമകൾ മരിക്കുന്നില്ല

By Suni Thomas

ഓർമ്മകൾക്ക് മരണമുണ്ടോ
മൗനം മറുപടിയായി തന്നു കാലം

കാലചക്രത്തിൻ താരാട്ടിൽ
അവ സുഖനിദ്ര പൂകുന്നു

നിശ്വാസത്തിൻ ചൂടേറ്റു വാങ്ങിയവ
അസ്ഥികളിലൊരു കൂടു പണിയുന്നു

കാൽചുവടുകളിന് താളം ഏറ്റുവാങ്ങി
മനസ്സിന്നാഴങ്ങളിൽ ഒളിച്ചു പാർക്കുന്നു

ഓർമകൾ പടിയിറങ്ങിയെന്നു നിനച്ചു
മനസ്സ് പുതുതീരങ്ങൾ തേടുന്നു

അപ്പോഴതാ അനുവാദമില്ലാതെ
നിലാവിലെ നിഴൽ പോലെ
ഓർമകൾ നടന്നടുക്കുന്ന
മനസ്സപ്പോൾ പിറുപിറുത്തു
” ഓർമകൾ മരിക്കുന്നില്ല ”

suni.thomas@gmail.com>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s