കവിത- ചാവേറുകൾ

By വിജയലക്ഷ്മി സി.എസ്

സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ച്
ഒരു ചാവേർ ആകാമെന്ന
പ്രതീക്ഷയിൽ
മരണപെട്ട്
ആരോ ഒരുക്കിയ
ചിതയിൽ
വെന്തു നീറിയ
ഒരുപിടി ചാരമാകുന്നു
പ്രണയം.

lakshmi.soman18@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s