കവിത- രോഗം

By വരുൺ പുന്നശ്ശേരി

പനിപിടിച്ച
വയസ്സനിലകൾ
ശവമടക്കിനെത്തും.
ചുമച്ചു ചുമച്ചൊരു മഴ
കുട പിടിച്ച നിന്നെ
കുത്തിവെക്കും.
മുറിഞ്ഞുപോയ അവയവങ്ങൾ
മരിച്ചവന്റെ കരച്ചിൽ
പുറത്തോട്ടെഴുതും.
പുല്ലുകൾ,
തിരിച്ചുപോകുന്ന നിന്നില്‍
എല്ലുകൾ മുഴപ്പിച്ചു തുപ്പുമ്പോൾ,
നനഞ്ഞ ചിത
വീണ്ടും
നനയും.
ഒളിച്ചുനോക്കരുത്,
ആണിയടിക്കപ്പെടാൻ
ഇനിയെന്റെ മരുന്നുകുപ്പിയിൽ
ഇടമില്ല…

varunmp96@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s