കവിത- ആ കിളിയുടെ പാട്ട്

By എ.വി. സന്തോഷ്കുമാർ

ഉളളിൽ
ഒരു
സംഗീതോപകരണമുണ്ട്
എല്ലാവർക്കും

പാശ്ചാത്യമോ
പൗരസ്ത്യമോ
രണ്ടുമല്ലാത്തതോ
ആയ ഒന്ന്

ജനനം മുതൽ
നിങ്ങളതിൽ
പരിശീലിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ തന്നെ ഗുരു
ശിഷ്യനും.

ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോഴാണ്
പരിശീലനം.
ഏകാന്തത
ഏതോകാലത്തിൽ
ശ്രുതിയിടും
ആറാംകാലത്തിനുമപ്പുറം
അല്ലെങ്കിൽ
ഒന്നാംകാലത്തിനും കീഴെ.

പക്ഷെ
ഏകാന്തതയുമായി
പിണങ്ങിയവരിൽ
അത്
പൊടിപിടിച്ച്
ചൊടിച്ചിരിക്കും
അപശ്രുതിയിൽ
കലമ്പിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.

സ്വപ്നത്തിലും
നിരാശയിലും
വിതുമ്പലിലും
സന്തോഷത്തിലും
അതിന്
ഓരോ താളം
ലയം

അതുകൊണ്ടാണ്
ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിൽ
നിങ്ങൾക്ക്
ഗിറ്റാറാകണമെന്ന
തോന്നലുണ്ടാകുന്നത്
അല്ലെങ്കിൽ
മറ്റേതെങ്കിലും
ഉപകരണം

ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോൾ
നിങ്ങൾ
അതാവുന്നുണ്ട്.
ഉള്ളിൽ
വായിക്കുന്നുണ്ട്.

santhosh.udinur@gmail.com

One thought on “കവിത- ആ കിളിയുടെ പാട്ട്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s