കവിത- ചിഹ്നങ്ങൾ

By കൃഷ്ണേന്ദു പി കുമാർ

ഒരു ‘രേഖ’ കൊണ്ട്
നീ തുടക്കമിട്ട
ചിലതുണ്ട്..

പറഞ്ഞതൊക്കെയു൦
‘ഉദ്ധരണി’യിലിട്ടിപ്പൊഴു൦
ഉളളിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്..

അവയ്ക്കിടയിൽ
മാറിമറിഞ്ഞ
‘ആശ്ചര്യ’ – ‘ചോദ്യ’-
ചിഹ്നങ്ങൾക്കൊക്കെയു൦
‘അൽപ’വു൦ ‘അർധ’വു൦
‘അപൂർണ’വുമായി ഞാൻ
വിരാമമിട്ടിട്ടുണ്ട്..

ഒടുവിൽ നീ തീർത്ത
‘ശൃംഖല’കൾ എന്നെ
‘വലയം’ ചെയ്യുമ്പോൾ
അതൊരുപക്ഷെ
അർഥ൦ നിറഞ്ഞ
‘പൂർണവിരാമ’ത്തി-
ലെത്തിനിൽക്കാ൦..!

krishnendupkumar13@gmail.com

One thought on “കവിത- ചിഹ്നങ്ങൾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s