കവിത- വ്യാമോഹം

By അജിത. എസ് .നായർ

ഒരു കുഞ്ഞു പൈതലായ് അമ്മ തൻ
മടിത്തട്ടിൽ മയങ്ങാൻ മോഹം
കുയിലിന്റെ മധുഗാനം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടൊരു
സ്വരമെങ്കിലും മൂളാൻ മോഹം
പൂമ്പാറ്റ പോൽ വർണ്ണച്ചിറകു വിടർത്തി വിഹായസ്സിൽ പറക്കാൻ മോഹം
പുഷ്പവനത്തിൽ വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു
പുഷപ റാണിയായ് തീരാൻ മോഹം
എങ്ങോ നഷ്ടപ്പെട്ട ബാല്യ സ്മരണയിൽ
ഉല്ലസിക്കാനൊരു മോഹം
പുലർകാല സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളേറ്റു
പുളകമണിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ മോഹം
പുൽത്തലപ്പിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങും മഞ്ഞു –
തുള്ളി കൈക്കുമ്പിളിലെടുക്കാൻ മോഹം
അലസമായ് വീശുന്ന മന്ദമാരുതന്റ
ആശ്ലേഷത്തിലമരാൻ മോഹം
യൗവന സ്വപ്നത്തിൻ മായാ വിമാനത്തിൽ
മേവുന്ന പ്രണയിനിയാവാൻ മോഹം
അസ്തമയ സൂര്യന്റെ ചെങ്കിരണങ്ങളേറ്റു
വെറുതേ നടക്കാൻ മോഹം
ഈ വക മോഹങ്ങൾ പാഴെന്നറിഞ്ഞിട്ടും
വെറുതേ മോഹിക്കാൻ മോഹം

ajisnair@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s